Tìm kiếm

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Những điểm khác nhau giữa đột biến và thường biến* Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử (AND, gen) hay ở cấp độ tế bào (NST)

* Thường biến là những biến đổi của kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của môi trường
* Sự khác nhau:
- Đột biến:

+ Biến đổi kiểu gen, biến đổi cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể
+ Có di truyền qua các đời
+ Là nguồn nguyên liệu quan trọng trong tiến hóa và chọn giống
+ Xuất hiện riêng lẽ theo từng cá thể
+ Thường có hại cho cơ thể sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời gây rối loạn trong tổng hợp protein.

- Thường biến:

+ Biến đổi kiểu hình
+ Không di truyền
+ Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định của thường biến
+ Có chịu tác động của điều kiện mội trường nên có ý nghĩa thích nghi có lợi cho cơ thể sinh vật

1 nhận xét: